Trastorns psicològics

En aquest espai explico, de manera senzilla i esquemàtica, en què consisteixen els TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT.

Un grup de trastorns que tenen inici durant el període de desenvolupament, és a dir, durant la infància o adolescència. La classificació  està basada en el DSM-5.

Dibujos animados lindo cerebro | Vector Premium

Discapacitat intel·lectual: la persona mostra dificultats en el raonament, la resolució de problemes, els aprenentatges acadèmics i en el comportament adaptatiu, limitant així la comunicació, la participació social i l’autonomia.

Trastorns de la comunicació:

  • Trastorn del llenguatge: dificultats en l’adquisició i ús del llenguatge parlat i escrit degut a deficiències en la comprensió i producció. Mostrant un vocabulari reduït, una estructura gramatical limitada i un deteriorament en el discurs.
  • Trastorn fonològic (dispràxia verbal): dificultat en la coordinació dels moviments de la mandíbula, llengua i llavis que fa que la parla sigui poc intel·ligible i interfereix en la participació social i acadèmica.
  • Trastorn de la fluïdesa d’inici a la infància (tartamudeig): repetició freqüent o prolongació de certs sons o síl·labes, pauses en mig de paraules o durant la parla i substitució de paraules per evitar paraules problemàtiques.
  • Trastorn de la comunicació social (pragmàtic): dificultats per saludar, adaptar-se al context social o a la persona que escolta, respectar el torn de paraula i entendre les bromes.

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA): dificultats en la comunicació i interacció social i en l’adaptació del comportament en els diferents entorns socials. Anomalies en el contacte visual i l’expressió facial i poc interès per les altres persones. Patrons repetitius  i ritualitzats del comportament i  dels moviments i insistència en la monotonia (rutines). Interessos molt restringits i perseverants i hiper/hiporreactivitat als estímuls sensorials (indiferència al dolor o fascinació per les llums).

Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH): patró persistent de inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat que afecta a les activitats socials i acadèmiques/laborals. Sembla no escoltar quan se’l parla, no acaba les tasques escolars, es distreu amb estímuls externs, és incapaç de jugar tranquil·lament o parla excessivament, entre d’altres.

Trastorns específics de l’aprenentatge: dificultats d’aprenentatge per sota de l’esperat per l’edat cronològica.

  • Dificultat en la lectura (dislèxia): precisió de la lectura de paraules, velocitat o fluïdesa lectora i/o comprensió lectora.
  • Dificultat en l’expressió escrita (disgrafia): correcció ortogràfica, correcció gramatical i de la puntuació i/o claredat i organització de l’expressió escrita.
  • Dificultat en matemàtiques: sentit dels números, memorització d’operacions aritmètiques, càlcul correcte o fluid i/o raonament matemàtic correcte.