Com fer una programació didàctica

Quan em van comunicar que seria professora d’aquesta assignatura em vaig omplir d’il·lusió però també de nervis. Nervis per fer-ho bé, saber gestionar el grup, transmetre les meves ganes…però sobretot, que fos útil, gaudissin i aprenguessin.

L’assignatura que dono és la de Formació i Orientació Laboral al Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic i Wellness i al CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva.

En el seu dia anava una mica perduda i hagués agraït molt trobar un post com aquest que m’orientés. Us avanço que sóc molt perfeccionista i m’agrada tenir-ho tot planificat amb temps, però això no vol dir que sigui la forma correcta de fer-ho, cadascú té la seva 😉

Dibujo de El material escolar pintado por en Dibujos.net el día 14-06-20 a las 05:51:30. Imprime, pinta o colorea tus propios dibujos!

1.Tenir totes les dades sobre l’assignatura.
Per a mi el punt més important i el que determina l’essència de la programació.

 • Número d’alumnes: quantes dones i quants homes, edats i NEE. També és interessant saber si algú ha repetit curs i si provenen de btx o CFGM, però tot això es pot preguntar el primer dia i trencar el gel així.
 • Espai on es farà l’assignatura.
 • Material a l’aula (projector, ordinador, pissarra…)
 • Número total d’hores i de crèdits.
 • Calendari escolar: data d’inici i data final de l’assignatura.
 • Horari de l’assignatura i si hi haurà descans.
 • Criteris generals d’avaluació establerts pel centre.
 • Dates d’avaluacions i recuperacions.
 • Normativa del centre (menjar a l’aula, absències, excursions, faltes greus…).
 • Accés al Moodle i com funciona.
 • Tutor del curs i a qui dirigir-se.

2. Estructurar el calendari (temporització).
No és el mateix saber que tens 3h de classe a la setmana durant 2 mesos a durant 5 mesos. A mi em va ajudar molt saber quantes classes tindria, d’aquesta manera les vaig repartir en:

 • Classes teòriques.
 • Classes pràctiques.
 • Xerrada de professionals convidats.
 • Avaluacions.
 • Tutories de seguiment.

3. Buscar informació sobre el contingut.
És necessari saber quin contingut mínim s’ha de tractar a l’assignatura. Jo vaig buscar els mòduls al BOE i també vaig mirar la programació d’altres centres per agafar idees. 

A partir d’aquí, vaig anar agrupant i estructurant tot el contingut per a que tingués un sentit i una continuïtat. I a continuació, vaig crear tots els Power Points i activitats pràctiques relacionades.

El que agraeixen molt els alumnes és que sigui un contingut real, amb exemples de veritat i propers al món laboral.

Vaig decidir fer 2 blocs amb diferents subapartats, aquí teniu:

4. Redactar els objectius.
Un cop es coneixen els continguts que es tractaran, es redacten els objectius. Per mi els objectius han de ser reals i coherents amb el tipus d’alumne i context. Eliminant objectius idíl·lics que queden molt macos sobre el paper però són impossibles d’assolir.

5. Establir els criteris d’avaluació.
Jo vaig decidir que fos una assignatura més de procediments que de conceptes, per tant es dividia en 60% p i 40% c. L’actitud es dóna per fet que ha de ser la correcta i no s’avalua.

Personalment l’ordre de creació és aquest: contingut – objectius – avaluació. Ja que l’avaluació ha de ser coherent amb el contingut i els objectius a assolir. És a dir, l’avaluació ha d’avaluar tot el contingut donat i que reflecteixi els objectius que es volen assolir. Per això deia que els objectius havien de ser reals.

6. Preparar la programació didàctica.
La programació didàctica és un document formal que recull tota la informació sobre l’assignatura i que s’ha d’enviar a Ensenyament. Aquest índex és segons la LOE:

 • Resultats d’aprenentatge (objectius).
 • Criteris d’avaluació.
 • Continguts.
 • Activitats d’ensenyament i aprenentatge (temporització).
 • Metodologia de la unitat formativa.
 • Instruments d’avaluació.
 • Recuperació de la UF.
 • Espais, equipaments i recursos de la UF.
 • Bibliografia i Webgrafia.

7. Autocrítica
Després de cada classe prenc nota d’allò que es podria millorar, què ha agradat més i què menys…i al final de l’assignatura faig totes les millores de cara al proper curs.

Molta sort profes 🙂

 

Cómo hacer una programación didáctica

Cuando me dijeron que sería profesora de esta asignatura me llené de ilusión pero también de nervios. Nervios por hacerlos bien, saber gestionar el grupo, transmitir mis ganas…pero sobretodo, que fuera útil, disfrutaran y aprendieran.

La asignatura que doy es la de Formación y Orientación Laboral en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Condicionamiento Físico y Wellness y en el CFGS de Animación Sociodeportiva.

En su día iba un poco perdida y hubiera agradecido encontrar un post como este que me orientara. Os avanzo que soy muy perfeccionista y me gusta tenerlo todo muy planificado con tiempo, pero esto no quiere decir que se la forma correcta de hacerlo, cada uno tiene la suya 😉

Dibujo de El material escolar pintado por en Dibujos.net el día 14-06-20 a las 05:51:30. Imprime, pinta o colorea tus propios dibujos!

1.Tener todos los datos de la asignatura
Para mí el punto más importante y el que determina la esencia de la programación.

 • Número de alumnos: cuantas mujeres y cuantos hombres, edades y NEE. También es interesante saber si alguien ha repetido curso y si vienen de bachillerato o CFGM, pero todo esto se puede preguntar el primer día para romper el hielo.
 • Espacio donde se hará la asignatura.
 • Material en la clase (proyector, ordenador, pizarra…)
 • Número total de hora y de créditos.
 • Calendario escolar: fecha de inicio y fecha final de la asignatura.
 • Horario de la asignatura y si habrá descansos.
 • Criterios generales de evaluación establecidos por el centro.
 • Fechas de evaluaciones y recuperaciones
 • Normativa del centro (comer en el aula, ausencias, excursiones, faltas graves…).
 • Acceso al Moodle y cómo funciona.
 • Tutor del curso y a quién dirigirse.

2. Estructurar el calendario (temporalización).
No es lo mismo saber que tienes 3h de clase a la semana durante 2 meses a durante 5 meses. A mí me ayudó mucho saber cuántas clases tendría, de esta manera las repartí en:

 • Clases teóricas.
 • Clases prácticas.
 • Charlas de profesionales invitados.
 • Evaluaciones.
 • Tutorías de seguimiento.

3. Buscar información sobre el contenido.
Es necesario saber qué contenido mínimo se ha de tratar en la asignatura. Yo busqué los módulos en el BOE y también miré la programación de otros centros para coger ideas.

A partir de aquí, fui agrupando y estructurando todo el contenido para que tuviera un sentido y una continuidad. Y a continuación, creé todos los Power Points y actividades  prácticas relacionadas.

Lo que agradecen mucho los alumnos es que sea un contenido real, con ejemplos de verdad y próximos al mundo laboral.

Decidí hacer 2 bloques con diferentes apartados, aquí tenéis:

4. Redactar los objetivos.
Una vez se conocen los contenidos a tratar, se redactan los objetivos. Para mí los objetivos han de ser reales y coherentes con el tipo de alumnado y contexto. Eliminando objetivos idílicos que quedan muy bonitos en el papel pero son imposibles de conseguir.

5. Establecer los criterios de evaluación.
Yo decidí que fuera una asignatura más de procedimientos que de conceptos, por lo tanto se dividía en 60% p y 40% c. La actitud se da por hecho que ha de ser la correcta y no se evalúa.

Personalmente el orden de creación es este: contenido – objetivos – evaluación. Ya que la evaluación ha de ser coherente con el contenido y los objetivos a alcanzar. Es decir, la evaluación ha de evaluar todo el contenido dado y que refleje los objetivos a conseguir. Por eso decía que los objetivos habían de ser reales.

6. Preparar la programación didáctica.
La programación didáctica es un documento formal que recoge toda la información sobre la asignatura. Este índice es según la LOE:

 • Resultados de aprendizaje (objetivos).
 • Criterios de evaluación
 • Contenido.
 • Actividades de aprendizaje (temporalización).
 • Metodología de la unidad formativa.
 • Instrumentos de evaluación.
 • Recuperación de la UF.
 • Espacio, equipamiento y recursos de la UF.
 • Bibliografía y Webgrafía.

7. Autocrítica
Después de cada clase tomo nota de aquello que se podía mejorar, qué ha gustado más y qué menos… y al final de la asignatura hago todas las mejoras de cara al próximo curso.

Mucha suerte profes 🙂

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *