Estimulem la ment jugant

A vegades ens trobem amb que els infants memoritzen i no apliquen la lògica i en alguns casos, no entenen el que estan fent. Per això és important canviar el sentit de les activitats i treballar utilitzant diferents estratègies per a que ho vegin des d’altres punts de vista, raonin i apliquin la lògica per resoldre-ho. D’aquesta manera evitem que, per rutina i memorització, solucionin les activitats.

Vaig crear un seguit d’activitats per un infant de 9 anys que es llençava a fer els exercicis sense pensar, i el meu objectiu era que el material l’obligués a pensar, a raonar i sobretot, a entendre el que estava fent. Així com a estimular i desenvolupar diferents capacitats. En aquest cas són activitats per treballar l’anglès, però es poden adaptar a qualsevol matèria.

ACTIVITATS ANGLES


Com ha de ser el material?

  • Molt visual
  • Amb dibuixos (sempre que es pugui) per crear vincle amb el concepte corresponent
  • La temàtica de les activitats ha d’estar relacionada amb els interessos de l’infant
  • Que permeti utilitzar-se en sentits diferents (evitar pregunta-resposta)
  • On puguin interactuar 2 persones o més

No és necessari, però a mi m’agrada folrar tot el material per a que no es faci malbé. D’aquesta manera els infants el poden utilitzar tranquil·lament sense que es trenqui o s’embruti. Jo faig servir la plastificadora GBC FUSION 1100L, és petita, senzilla i funciona molt bé.


♦〉 Amb la següent activitat aprendrem els aliments i exercitarem la ment. L’activitat consisteix en col·locar les imatges a sobre del seu nom corresponent.

menjar

Un cop l’infant domini el vocabulari li podem demanar que vagi més ràpid buscant les imatges i col·locant-les, així treballarem la rapidesa i agudesa visual, els reflexos i millorarem l’agilitat d’associació imatge-grafia i grafia-imatge. 

És a dir, tant es pot treballar identificant la paraula i associant-la amb la imatge com identificant la imatge i associant-la amb la seva paraula corresponent. D’aquesta manera s’estimulen dues entrades d’accés al cervell diferents i es reforça l’aprenentatge.

bbbbbbbbbbbbbbbbb2


 ♦〉  L’activitat de les pel·lícules consisteix en relacionar la pel·lícula amb el seu títol corresponent. En cas que s’oblidi, cal aplicar la lògica i deduir, a través de la trama de la pel·lícula, quin és el títol.

gjjfgh

Molts coneixem pel·lícules en anglès i molts cops no ens parem a pensar en què significa el títol. Tant en pel·lícules com en cançons, publicitat, productes… utilitzem un vocabulari que a vegades desconeixem el significat. Aprofitem-ho! Fem veure als infants que allò que aprenen a l’escola, als llibres,… ho poden aplicar i veure en el seu dia a dia. Fem que els coneixements tinguin un sentit i una aplicació. Quan l’infant generalitza els coneixements (utilitza allò après en altres àmbits), implica que els pot manipular i s’han integrat.


 ♦〉 Un aspecte important és treballar a través dels interessos de l’infant, ja que permet atreure la seva atenció i incentivar la motivació per l’activitat. Per aquest motiu, abans de crear les 4 activitats següents, vaig preguntar-li quins eren els seus dibuixos, pel·lícules, esports, musicals, llibres,…preferits.

Per aprendre el nom de les habitacions de la llar vaig ajuntar un lego, que a l’infant li agradava, amb un objecte que es podia trobar a cada estança de la casa, per tal de facilitar l’associació d’idees i per a que pogués recordar, més fàcilment, el nom en anglès. Per seguir treballant, vam enganxar els cartells a cada porta de la llar.

ihj

Col·locar a sobre de cada personatge el nom corresponent. Es pot demanar a l’infant que sigui un personatge i que digui la posició que ocupa i la relació amb les altres persones. Pot anar canviant de personatge per a que vegi la família des de punts de vista diferents.

edfrret

Les parts d’una moto és un vocabulari que normalment no s’ensenya a les escoles, però era interès de l’infant i hi ha paraules que si es descomponen (p.ex.: wind-screen) i s’aplica la lògica, es pot deduir el seu significat, una forma diferent i interessant de treballar. D’aquesta manera li donem estratègies al nen/a per a que recordi les paraules i en cas de que se li oblidin, sap quin és el camí per recordar-les. Es treballaria igual amb el vocabulari de la platja i qualsevol altre.

teyety uityuiytj

«Head and shoulders knees and toes, knees and toes. Head and shoulders knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Head and shoulders knees and toes, knees and toes».

A través de la música podem ensenyar les parts del cos, i més amb una cançó tant coneguda com l’anterior! La música, més concretament el to, el ritme, la lletra i la part emocional, ocupen espais concrets en el  cervell, d’aquesta manera estem estimulant diferents zones alhora. I ho podem reforçar amb l’activitat següent (protagonistes del musical «Grease»), tant col·locant els noms en el seu lloc, com senyalant les diferents parts i recordant els seus noms.

3r4ewr


 ♦〉 Els verbs i especialment la conjugació d’aquests, és un dels aspectes de la llengua que més costa d’aprendre. Treballar els verbs a través de la mímica implica que l’infant ha de recordar què significa el verb i com es pot representar. Una activitat interactiva, on poden jugar diferents persones, es poden anar incorporant més verbs i es pot reforçar positivament la rapidesa amb la que s’identifiqui el verb en qüestió.

ghfdhd


 ♦〉  Considero que hem de potenciar aquelles activitats de resposta múltiple en que l’infant ha de pensar, discutir amb ell mateix i discernir sobre quina és la resposta correcta. Hem de reforçar les decisions justificades i no aquelles preses a l’atzar i per eliminació. En base a això, vaig crear la següent activitat, que consisteix en observar l’hora i escollir la resposta correcta.

sedtwrt


 ♦〉  La temàtica del joc són els colors, els animals i els objectes. A cada targeta hi ha una imatge o un nom  (totes les imatges tenen el seu nom corresponent). Poden jugar més de 2 persones, cada participant ha d’anar llençant targetes, quan toca la imatge s’ha de dir, en anglès, el nom de la imatge; quan toca el nom en anglès s’ha de traduir al català/castellà. Es diu «English» quan, de manera consecutiva, es llença la imatge i el seu nom corresponent. Cada cop s’ha d’anar més ràpid llençant les targetes. Estem treballant la rapidesa visual i de processament i l’agilitat d’associació de conceptes.

dfgs


 ♦〉 Aquesta última activitat pretén que l’infant entengui les paraules per síl·labes i sàpiga descompondre-les. L’objectiu és que pugui visualitzar les paraules, lletra per lletra, per tal d’evitar faltes d’ortografia. I més en anglès, que la pronuncia varia molt de com és la grafia. Així com associar les paraules amb les imatges. La temàtica de l’activitat pot ser molt variada, en aquesta cas són oficis, institucions i objectes que es poden trobar a la ciutat.

ad

I una última frase per acabar la publicació…

bona

k

linia- casa separadora

´´

Estimulemos la mente jugando

A veces nos encontramos con que los niños/as memorizan y no aplican la lógica y en algunos casos, no entienden lo que están haciendo. Por este motivo es importante cambiar el sentido de las actividades y trabajar utilizando diferentes estrategias para que lo vean desde puntos de vista distintos, razonen y apliquen la lógica para resolverlo. De esta manera evitamos que, por rutina y memorización, solucionen las actividades.

Creé un conjunto de actividades para un niño de 9 años que se lanzaba a hacer los ejercicios sin pensar, y mi objetivo fue que el material le obligara a pensar, a razonar y sobretodo, a entender lo que estaba haciendo. Así como a estimular y desarrollar diferentes capacidades. En este caso, son actividades para trabajar el inglés, pero se pueden adaptar a cualquier materia.

ACTIVITATS ANGLES


¿Cómo ha de ser el material?

  • Muy visual
  • Con dibujos (siempre que se pueda) para crear vínculo con el concepto correspondiente
  • La temática de las actividades ha de estar relacionada con los intereses del niño/a
  • Que permita utilizarse en sentidos diferentes (evitar pregunta-respuesta)
  • Donde puedan interactuar 2 personas o más

No es necesario, pero a mi me gusta forrar todo el material para que no se estropee. De esta manera los niños/as lo pueden utilizar tranquilamente sin que se rompa o manche. Utilizo la plastificadora GBC FUSION 1100L, es pequeña, sencilla y funciona muy bien.


♦〉 Con la siguiente actividad aprenderemos los alimentos y ejercitaremos la mente. La actividad consiste en colocar las imágenes encima de su nombre correspondiente.

menjar

Una vez el niño/a domina el vocabulario le podemos pedir que vaya más rápido buscando las imágenes y colocándolas, así trabajaremos la rapidez y agudeza visual, los reflejos y mejoraremos la agilidad de asociación imagen-grafía y grafía-imagen. 

Es decir, tanto se puede trabajar identificando la palabra y asociándola con la imagen, como identificando la imagen y asociándola con la palabra. De esta manera se estimulan dos entradas de acceso al cerebro distintas y se refuerza el aprendizaje.

bbbbbbbbbbbbbbbbb2


 ♦〉  La actividad de las películas consiste en relacionar la película con su título correspondiente. En caso de que se olvide, es necesario aplicar la lógica y deducir, a través de la trama de la película, cuál es el título.

gjjfgh

Muchos conocemos películas en inglés y muchas veces no nos paramos a pensar en qués significa el título. Tanto en películas como en canciones, publicidad, productos,…utilizamos un vocabulario que, a veces, desconocemos su significado. Hemos de hacer ver a los niños/as que todo aquello que aprenden en la escuela, en los libros,… lo pueden aplicar y ver en su día a día. Hagamos que los conocimientos tengan un sentido y una aplicación. Cuando los niños/as generalizan los conocimientos (utilizan aquello aprendido en otros ámbitos), implica que los pueden manipular y que se han integrado.


 ♦〉  Un aspecto importante es trabajar a través de los intereses del niño/a, ya que permite atraer su atención y incentivar la motivación por la actividad. Por este motivo, antes de crear las 4 actividades siguientes, le pregunté cuáles eran sus dibujos, películas, deportes, musicales, libros,…preferidos.

Para aprender el nombre de las habitaciones de la casa junté un lego, que al niño le gustaba, con un objeto que se podía encontrar en cada habitación, para facilitar la asociación de ideas y para que pudiera recordar, más fácilmente, el nombre en inglés. Para seguir trabajando, enganchamos los carteles en cada puerta.

ihj

Colocar encima de cada personaje el nombre correspondiente. Se le puede pedir al niño/a que sea un personaje y que diga la posición que ocupa y su relación con los demás personajes. Puede ir cambiando de personaje para que vea la familia des de puntos de vista diferentes.

edfrret

Las partes de una moto es un vocabulario que normalmente no se enseña en las escuelas, pero era interés del niño aprenderlo y hay palabras que si se descomponen (p.ej.: wind-screen) y se aplica la lógica, se puede deducir su significado, una forma distinta e interesante de trabajar. De esta manera le damos estrategias al niño/a para que recuerde las palabras y en caso de que se le olviden, sabe cuál es el camino para recordarlas. Se trabajaría igual con el vocabulario de la playa y cualquier otro.

teyetyuityuiytj

«Head and shoulders knees and toes, knees and toes. Head and shoulders knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and nose and mouth. Head and shoulders knees and toes, knees and toes».

A través de la música podemos enseñar las partes del cuerpo, ¡y más con una canción tan conocida como la anterior! La música, más específicamente el tono, el ritmo, la letra y la parte emocional, ocupan espacios concretos en el cerebro, de esta manera estamos estimulando diferentes zonas a la vez. Y lo podemos reforzar con la siguiente actividad (protagonistas del musical «Grease»), tanto colocando los nombres en su sitio, como señalando las diferentes partes y recordando sus nombres.

3r4ewr


 ♦〉 Los verbos y especialmente la conjugación de estos, es uno de los aspectos de la lengua que más cuesta de aprender. Trabajar los verbos a través de la mímica implica que el niño/a ha de recordar qué significa el verbo y cómo se puede representar. Una actividad interactiva, donde pueden jugar diferentes personas, se pueden ir incorporando más verbos y se puede reforzar positivamente la rapidez con la que se identifiquen los verbos en cuestión.

ghfdhd


 ♦〉  Considero que hemos de potenciar aquellas actividades de respuesta múltiple en la que el niño/a ha de pensar, discutir con él mismo y discernir sobre cuál es la respuesta correcta. Hemos de reforzar las decisiones justificadas y no aquellas tomadas al azar y por eliminación. En base a esto, creé la siguiente actividad, que consiste en observar la hora y escoger la respuesta correcta.

sedtwrt


 ♦〉   La temática de las tarjetas son los colores, los animales y los objetos. En cada tarjeta hay una imagen o un nombre (todas las imágenes tienen su nombre correspondiente). Pueden jugar más de 2 personas, cada participante ha de ir lanzando tarjetas; cuando toca la imagen se ha de decir, en inglés, el nombre de la imagen; cuando toca el nombre en inglés, se ha de traducir al castellano/catalán. Se dice «English» cuando, de manera consecutiva, se lanza la imagen y su nombre. Estamos trabajando la rapidez visual y de procesamiento y la agilidad de asociación de conceptos.

dfgs


 ♦〉  Esta última actividad pretende que el niño/a entienda las palabras por sílabas y sepa descomponerlas. El objetivo es que pueda visualizar las palabras, letra por letra, para evitar faltas de ortografía. Y más en inglés, que la pronuncia difiere mucho de la grafía. Así como asociar las palabras con las imágenes. La temática de la actividad puede ser muy variada, en este caso son oficios, instituciones y objetos que se pueden encontrar en la ciudad.

ad

Y una última frase para acabar la publicación…

de verdad

k

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *